Przewiń na górę
B.r.t.- A.k. Andrzej Kazek
ul. Pocztowa 6/6
9-340 Lewin Brzeski
Tel: +3.230.705.5448

Regulamin

regulamin

Dokonywanie zakupów na stronie www.brt-24.pl jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BRT-24.PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży produktów przez podmiot gospodarczy BRT-24.PL Sp. z.o.o  z siedzibą przy ul. Ludwika Waryńskiego 2, 45-047 Opole, NIP: 7471250705, poprzez sklep internetowy, umieszczony po adresem URL  brt-24.pl
 2. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
 3. a) „sklep” – witryna internetowa umieszczona pod adresem URL www.brt-24.pl
 4. b) „sprzedający” – Brt-24.pl . 45-047 Opole, ul. Ludwika Waryńskiego 2

NIP: 7471250705

 1. c) „kupujący” – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna o której mowa w art.33_1 par.1 Kodeksu Cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową działająca poprzez upoważnioną przez siebie osobę. Za „kupującego” uważa się podmiot, który podczas procesu rejestracji w sklepie – poza innymi niezbędnymi danymi – poda identyfikujący go numer NIP oraz numer regon.
 2. d) „konsument” – osoba fizyczna dokonująca zakupu na użytek własny, nie związany z wykonywaniem przez nią działalności zawodowej lub gospodarczej. Za konsumenta uważa się osobę, która podczas procesu rejestracji w sklepie pozostawi pola określone mianem NIP i REGON puste.
 3. e) „magazyn” – magazyn składowy, w którym magazynowany jest towar sprzedającego.
 4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sklepu, umieszczonego w sieci Internet, w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy sprzedającym a kupującym albo konsumentem.
 5. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez email: biuro@brt-24.pl
 6. Informacje zamieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 7. Niezbędnym warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług sklepu jest dostęp kupującego albo konsumenta do komputera, Internetu, oraz odpowiedniego oprogramowania (przeglądarka internetowa).
 8. Każdy podmiot dokonujący zakupów podczas rejestracji w sklepie jest zobowiązany do podawania z należytą starannością właściwych, rzetelnych i zgodnych z prawdą danych. Zakupów dokonywać mogą jedynie osoby pełnoletnie.
 9. Wszystkie produkty sprzedawane poprzez sklep są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 10. Wszystkie ceny podawane w sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (zł). O ile nie wskazano inaczej są cenami zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT). Ceny produktów znajdujących się w ofercie mogą ulec zmianie.
 11. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki.
 12. Do każdego zamówienia dołączana jest faktura VAT lub paragon.

 

 1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 2. Zamówienia składane są za pomocą strony internetowej brt-24.pl poprzez wybór odpowiednich znajdujących się w sklepie funkcjonalności. Strona dostępna jest 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.
 3. Podmiot składający zamówienie jest zobowiązany do uważnej lektury poleceń, wskazówek i podpowiedzi oprogramowania sklepu, w trakcie trwania procesu zakupu.
 4. Przyjęcie zamówienia do realizacji jest każdorazowo potwierdzane poprzez wysyłkę stosownej wiadomości e-mail.
 5. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian i dokonania korekty w już przyjętym do realizacji zamówieniu. Korekta i zmiany są możliwe aż do momentu wysyłki towaru z magazynu. W celu dokonania korekty należy skontaktować się ze sprzedającym wykorzystując informacje zawarte w pkt. 1 ppkt. 4

 

 • PŁATNOŚCI

 

 1. Kupujący oraz konsument są zobowiązani do uiszczenia płatności za zakupiony towar.
 2. Koszty wysyłki ponosi kupujący lub konsument z zastrzeżeniem pkt. III ppkt. 3.
 3. W przypadku zakupu towaru o łącznej wartości 250 zł koszty przesyłki ponosi sprzedający.
 4. Wybór formy płatności należy do kupującego.
 5. W sklepie obowiązują następujące formy płatności:
 6. a) przelew na konto sprzedającego
 7. c) płatność gotówką przy odbiorze towaru

 

 1. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 2. Zamówienia są realizowane w najszybszy możliwy sposób.
 3. Każdy produkt zawiera w karcie produktu informację o dostępności, wskazującą na najszybszy możliwy termin realizacji jego wysyłki.
 4. Jeżeli produkt zawiera informację o dostępności w magazynie, sprzedający realizuje zamówienie tego samego dnia w którym zostanie złożone zamówienie lub w następnym  dniu roboczym.
 5. Jeżeli produkt zawiera informację o dostępności w magazynie w ciągu określonej liczby dni zamówienie zawierające dany produkt jest realizowane w ciągu 24-48 godzin od upływu zaznaczonego tam okresu.
 6. W przypadku zajścia okoliczności niezależnych od sprzedającego, które zmieniają chwilę dostępności produktu sprzedający każdorazowo jest zobowiązany poinformować kupującego albo konsumenta o zajściu takich okoliczności a kupujący lub konsument może w związku z tym odstąpić od umowy
 7. W przypadku odstąpienia od umowy na skutek zajścia okoliczności o których mowa w ppkt. 5 kupujący lub konsument otrzymuje zwrot wszelkich świadczeń, których dokonał na rzecz sprzedającego.
 8. Co do chwili wydania produktu i wypływających stąd konsekwencji stosuje się art. 544 Kodeksu Cywilnego.
 9. Realizację wysyłki sprzedający powierza wykwalifikowanemu przewoźnikowi, z którym sprzedający ma zawartą umowę o świadczenie usług kurierskich.
 10. Sprzedawca ma obowiązek zapakowania i wydania rzeczy sprzedanej tak, aby zapewnić jej całość i nienaruszalność.
 11. Kupujący lub konsument ma obowiązek dokonać wszelkich czynności, które mają na celu sprawdzenie dostarczonej przesyłki, które to czynności umożliwiają ewentualne pociągnięcie do odpowiedzialności przewoźnika z tytułu niewłaściwej realizacji usługi przewozu rzeczy.

 

 1. REKLAMACJE I ZWROTY
 2. Konsument, może odstąpić od umowy zawartej ze sprzedającym bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu niezbędne jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail biuro@brt-24.pllub adres korespondencyjny sprzedającego o którym mowa w pkt. 1 ppkt. 1
 3. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.
 4. W przypadku odstąpienia konsumenta od umowy jest on zobowiązany odesłać niezwłocznie sprzedającemu zakupiony towar na swój koszt, a towar winien znajdować się w stanie nienaruszonym.
 5. W razie odstąpienia konsumenta od umowy, sprzedający zwraca konsumentowi wszelkie świadczenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni.

 

 1. W przypadku zakupu przez konsumenta pojedynczych sztuk asortymentu, o charakterze spożywczym, o wartości nie większej niż 45 zł, biorąc pod uwagę rodzaj zakupionego towaru, poczytuje się zawartą umowę za umowę powszechnie zawieraną w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
 2. Kupujący lub konsument może zareklamować zakupiony towar, jeżeli ma on wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność, lub nie ma właściwości o których istnieniu zapewniał sprzedający, lub też rzecz została wydana kupującemu lub konsumentowi w stanie niezupełnym lub naruszonym.
 3. Sprzedający nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały po przejściu towaru na kupującego, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej już poprzednio w sprzedanym towarze.
 4. Kupujący lub konsument chcąc zareklamować zakupiony towar winien niezwłocznie skontaktować się ze sprzedającym wykorzystując informacje zawarte w pkt.1 ppkt.4, a następnie pisemnie określić przedmiot reklamacji i swoje roszczenia.
 5. Zgłaszając reklamację należy podać wszelkie dane niezbędne do identyfikacji zamówienia w szczególności: imię, nazwisko, nazwę firmy, datę i numer faktury VAT, oraz opisać przedmiot reklamacji, dodatkowo można przesłać zdjęcia.
 6. Sprzedający uwzględniając reklamację niezwłocznie wymienia wadliwy towar na towar wolny od wad. W uzasadnionych przypadkach kupujący lub konsument może odstąpić od umowy.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 2. Udostępnianie danych osobowych odbywa się dobrowolnie.
 3. Poprzez rejestrację na stronie brt-24.pl kupujący albo konsument wyraża zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie informacji o nim przez BRT-24.PL Sp. z. o. o. 45-047 Opole, Ul. Ludwika Waryńskiego 2 z zastrzeżeniem prawa do ich poprawiania i uzupełniania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr.133 poz.883 z późn.zm.).
 4. Administratorem danych osobowych jest BRT-24.PL Sp. z. o. o. 45-047 Opole, Ul. Ludwika Waryńskiego 2.
 5. Udostępniane dane osobowe będą przechowywane w bazie danych administratora i będą wykorzystywane w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży.
 6. Dane osobowe osób korzystających ze strony brt-24.pl są gromadzone i przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 7. Każda osoba, która przekazała swoje dane osobowe jest uprawniona do kontroli przetwarzanych danych, które jej dotyczą, a w szczególności do żądania uzupełnienie, uaktualnienia albo sprostowania tych danych a także żądania czasowego albo stałego wstrzymania ich przetwarzania. Ma też prawo do żądania ich usunięcia, jeżeli okaże się, że są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

 

 • POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW:
 1. Informujemy, że konsumentowi przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:

  a) możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823),

  b)wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej

  c) zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów (np. http://konsument.um.warszawa.pl/) lub do Federacji Konsumentów.

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania towarów znajdujących się w ofercie.
 3. W przypadkach o których mowa w ppkt.1 i 2, zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy BRT-24.PL . a konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy BRT-24.PL . a kupującym w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę BRT-24.pl .
 7. Zmiany regulaminu dokonywane przez sprzedawcę podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Sklepu.
 8. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na prawa i obowiązki kupujących w zakresie realizacji zamówień złożonych przed zajściem zmian.

 

 

Polityka prywatności Brt-24.pl .

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych.

Zagadnienia wstępne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 1 listopada 2018 r. a jej postanowienia dostosowane zostały do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/672 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Celem wdrożenia niniejszej Polityki Prywatności jest zapewnienie Użytkownikom pełnego poszanowania ich prywatności oraz ochrony ich danych osobowych podczas korzystania z usług Sklepu internetowego.

Objaśnienia:

Na potrzeby niniejszego dokumentu:

 1. „Administratorem Danych Osobowych” jest Brt-24.pl . z siedzibą przy ul. Ludwika Waryńskiego 2, 45-047 Opole, NIP: 7471250705, (zwana dalej „Administratorem” lub „Sklepem”);
 2. „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (“osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak np. imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 3. „hasło” oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w systemie informatycznym;
 4. „identyfikator Użytkownika (login)”oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych jednoznacznie identyfikujących osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym;
 5. „konto Użytkownika” oznacza dostępne dla Użytkownika miejsce w sklepie internetowym brt-24.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik dokonuje zamówień w sklepie; zarejestrowanie konta Użytkownika wymaga wskazania identyfikatora Użytkownika oraz hasła;
 6. „naruszenie ochrony danych osobowych” oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
 7. „odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;
 8. „ograniczenie przetwarzania” oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;
 9. „organ nadzorczy” oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51 Rozporządzenia, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 10. „podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
 11. „poufność danych” oznacza właści­wość zapewniająca, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom;
 12. „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 13. „Rozporządzenie” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”);
 14. „ustawa” –oznacza ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 15. „usuwanie danych” oznacza zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwala na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą (”anonimizacja”),
 16. „uwierzytelnienie” oznacza działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej tożsamości podmiotu;
 17. „Użytkownik” oznacza osobę fizyczną, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną posiadającą osobowość prawną, posiadającą konto Użytkownika w sklepie internetowym brt-24.pl, do którego loguje się za pośrednictwem indywidualnego identyfikatora Użytkownika (loginu) oraz hasła, oraz osobę dokonującą w Sklepie zakupu jako gość – bez zakładania konta Użytkownika;
 18. „zgoda osoby, której dane dotyczą” oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Cele, zakres i podstawy przetwarzania danych przez Administratora

 1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników sklepu internetowego brt-24.pl jest Brt-24.pl . z siedzibą w Warszawie 00-102, ul. Ludwika Waryńskiego 2, NIP: 7471250705, ,
 2. Kontakt ze Sklepem w każdej sprawie związanej z ochroną danych osobowych Użytkownika możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@brt-24.pl
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są wyłącznie w celach:
  1. zarejestrowania i utrzymywania konta Użytkownika, które służy Użytkownikom do dokonywania zakupów w sklepie internetowym brt-24.pl
  2. kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Danych Osobowych, we wszystkich sprawach związanych ze złożonym zamówieniem; realizacji zwartych z Administratorem Danych Osobowych umów sprzedaży;
  3. realizacji zgłoszonych Administratorowi Danych Osobowych reklamacji;
  4. przesyłania informacji handlowych i marketingowych;
  5. rachunkowych i podatkowych, wynikających z ciążących na Administratorze Danych Osobowych obowiązkach prawnych;
  6. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora Danych Osobowych, w tym w celach windykacyjnych i do prowadzenia postępowań sądowych;
 4. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie udzielając Administratorowi Danych Osobowych zgody na ich przetwarzanie w celach opisanych w pkt. 3. Nieudzielenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje odmową założenia konta Użytkownika.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników podczas składania zamówienia w sklepie internetowym wnatural.pl jest art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia – zawarcie umowy.
 6. Administrator Danych Osobowych przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika:
  1. w przypadku rejestracji konta w Sklepie, Użytkownik podaje: adres e-mail oraz samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta.
  2. w przypadku składania zamówienia lub zakupów bez zakładania konta w Sklepie, Użytkownik podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, dane adresowe (kod pocztowy, miejscowość, nazwa ulicy, numer domu/mieszkania);

 

 

Klauzule informacyjne

 1. Zgoda wyrażona przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie. Cofniecie wyrażonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody jest jednoznaczne z usunięciem konta Użytkownika ze sklepu brt-24.pl
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, jest on uprawniony do uzyskania od Administratora Danych Osobowych potwierdzenia ich przetwarzania oraz informacji dotyczących: celu przetwarzania, kategorii danych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przetwarzania danych, o przysługujących Użytkownikowi prawach dotyczących przetwarzania i ochrony przetwarzania jego danych osobowych.
 3. Administratora Danych Osobowych dostarczy na żądanie Użytkownika kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 4. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora Danych Osobowych niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych, które są nieprawidłowe oraz żądać uzupełnienia danych niekompletnych, w tym również poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia jego danych („prawo do bycia zapomnianym”), a na Administratorze Danych Osobowych ciąży obowiązek ich niezwłocznego usunięcia w sytuacji gdy:
  1. dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  2. Użytkownik cofnął zgodę, na podstawie której opiera się przetwarzanie jego danych,
  3. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych,
  4. dane osobowe Użytkownika są przetwarzane niezgodnie z prawem,
  5. usunięcie danych osobowych Użytkownika wymagane jest celem wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w przepisach prawa.

– powyższe nie znajduje zastosowania w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania zobowiązań Administratora Danych Osobowych wynikających z przepisów Rozporządzenia oraz krajowych aktów prawnych. Administrator Danych Osobowych może odmówić w szczególności usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył warunki korzystania ze sklepu internetowego brt-24.pl lub obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa, a dane osobowe Użytkownika są Administratorowi Danych Osobowych niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych  w przypadkach gdy kwestionuje on prawidłowość przetwarzanych danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych, Administrator Danych Osobowych nie potrzebuje już danych Użytkownika, jednakże są one potrzebne Użytkownikowi celem ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz gdy Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, a Administratorowi Danych Osobowych nie wolno już przetwarzać jego danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania.
 3. Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych, na Administratorze Danych Osobowych ciąży wówczas obowiązek udostępnienia danych Użytkownikowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik ma prawo przesłać pozyskane w ten sposób dane innemu podmiotowi bez przeszkód ze strony Administratora Danych Osobowych zgodnie z warunkami Rozporządzenia.
 4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez Administratora Danych Osobowych w następujących okresach:
  1. posiadania przez Użytkownika konta Użytkownika w sklepie internetowym brt-24.pl w terminie 30 dni od dnia żądania Użytkownika usunięcia posiadanego konta lub cofnięcia przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych;
  2. dane Użytkowników dokonujących zakupów bez rejestracji konta Użytkownika przetwarzane będą w okresie koniecznym do realizacji zamówienia;
  3. dane osobowe Użytkowników w celach realizacji reklamacji przetwarzane będą w okresie 2 lat od dnia dokonania zakupu;
  4. dane osobowe Użytkowników wymagane przepisami o rachunkowości oraz dotyczącymi podatków przetwarzane będą w okresie 5 lat;

– przy czym w każdym z powyższych przypadków Administrator Danych Osobowych przetwarza wyłącznie te dane, które są mu niezbędne do wymienionych celów.

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych bądź przetwarzania danych Użytkownika niezgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 2. Administrator Danych Osobowych zapewnia, że dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych a w szczególności zapewnia, że podjął wszelkie przewidziane prawem środki ochrony fizycznej, teleinformatycznej i organizacyjnej, zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych osobowych, które szczegółowo opisane zostały we wdrożonych przez Administratora Danych Osobowych: Polityce Ochrony Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym. Stosowane przez Administratora Danych Osobowych środki fizyczne, teleinformatyczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Rozporządzenia oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Udostępnianie danych osobowych Użytkowników

 1. Administrator Danych Osobowych ma prawo udostępnić dane osobowe Użytkownika, bez jego zgody tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów szczególnych (np. Sądom, organom ścigania).
 2. Administrator Danych Osobowych nie udostępnia, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych Użytkowników innym podmiotom.
 3. Administrator Danych Osobowych może udostępnić dane osobowe Użytkownika innym podmiotom, na jego wyraźne życzenie i za udzieleniem pisemnej zgody.
 4. Jeżeli na stronie internetowej Administratora Danych Osobowych zamieszczone zostały odnośniki (linki) prowadzące do innych, nieadministrowanych przez niego stron internetowych, Administrator Danych Osobowych nie odpowiada ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na strony, do których prowadzą odnośniki, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.

Powierzenie danych osobowych

 1. Administrator powierza dane osobowe Użytkowników innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Usuwanie konta Użytkownika zarejestrowanego w sklepie internetowym
 3. Użytkownik ma prawo w każdym czasie żądać usunięcia konta zarejestrowanego w sklepie internetowym brt-24.pl
 4. Żądanie usunięcie konta Użytkownika należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@brt-24.pl z adresu służącego do rejestracji konta Użytkownika, z dopiskiem „Usunięcie konta”.
 5. Administrator Danych Osobowych usunie konto Użytkownika w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania, chyba że przepisy szczególne wymagają dalszego ich przetwarzania, o czym Użytkownik zostanie poinformowany, na adres e-mail, z którego przesłał żądanie.
 6. Administrator Danych Osobowych nie usunie konta Użytkownika w terminie podanym w ppkt. 3 w sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania zobowiązań Administratora Danych Osobowych wynikających z przepisów Rozporządzenia oraz krajowych aktów prawnych. Administrator Danych Osobowych może odmówić w szczególności usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył warunki korzystania ze sklepu internetowego brt-24.pl lub obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa, a dane osobowe Użytkownika są Administratorowi Danych Osobowych niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik odpowiada za poprawność oraz zgodność ze stanem faktycznym podanych danych osobowych w formularzu rejestracyjnym oraz formularzu zakupu.
 2. W celu zapewnienia zabezpieczenia ochrony danych osobowych Użytkownika zobowiązany jest on do ochrony loginu oraz hasła, służących do zalogowania się na platformie internetowej hanarol.pl. Użytkownicy korzystający z platformy internetowej ponoszą odpowiedzialnością za udostępnienie osobom trzecim loginu i hasła służących do logowania się.
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość.